Gestió econòmica

Gestió del pressupost

Pressupost inicial (2010-2020)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Pressupost 1.550.000,00 € 1.502.861,05 € 1.367.415,21 € 1.152.603,04 € 1.152.603,04 € 1.288.621,50 €  
Increment ^ anual -19.123,63 € -47.138,95 € -135.445,84 € -214.812,17 € 0,00 € 136.018,46 €  
Percentatge % anual -1,23% -3,14% -9,91% -18,64% 0,00% 10,56%  
  2016 2017 2018 2019 2020  
Pressupost 1.288.621,50 € 1.313.621,50 € 1.313.621,50 € 1.311.275,57 € 1.434.921,50 €  
Increment ^ anual 0,00 € 25.000 € 0,00 € -2.345,93 € 123.655,93 €  
Percentatge % anual 0,00% 1,90% 0,00% -0,18% 9,43%  

El Departament de Cultura ha aportat 1.454.549,19 € en l'exercici del pressupost del Centre (s'hi inclouen 3.627,69 € per al projecte Tesaurus d’art i arquitectura).

Aquest any el TERMCAT ha assumit, amb els estalvis de les reduccions de jornada, les despeses de personal derivades del 60% de la recuperació de la paga extraordinària de 2013.

També s’han pogut incorporar, com a romanent de tresoreria per a despesa general, 44.828,43 € de finançament afectat.

Les aportacions per convenis aquest any han estat inferiors a les del l’any anterior (41.776,77 €). A banda, hi ha hagut altres ingressos per a prestació de serveis per un import de 7.737,80 €. En total, les aportacions fora de funcionament ordinari han significat un 3,3 % respecte al total de l’ingrés de l’exercici.

S’ha donat continuïtat a l’ajut europeu POCTEFA amb la presentació de la tercera declaració de despeses associades al projecte COOPWOOD.

Aportacions (2014-2020)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingrés propi 1.177.425,01 € 1.303.308,28 € 1.341.961,60 € 1.329.790,18 € 1.312.981,00 € 1.311.275,57 € 1.450.921,50 €
Romanent 80.553,79 € 51.084,63 € 55.535,93 € 112.926,99 € 52.289,08 € 36.573,90 € 44.828,43 €
Convenis 57.999,81 € 85.822,54 € 41.991,68 € 47.489,44 € 62.874,75 € 79.921,93 € 41.776,77 €
Prestació serveis 16.083,44 € 9.069,63 € 5.617,08 € 9.001,00 € 7.851,25 € 4.499,22 € 7.737,80 €
TOTAL 1.332.062,05 € 1.449.285,08 € 1.445.106,29 € 1.499.207,61 € 1.435.996,08 € 1.432.270,62 € 1.545.264,50 €

 

Execució del pressupost de despesa per capítols (2014-2020)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Capítol 1 1.014.066,64 € 1.116.128,39 € 1.097.770,34 € 1.116.923,04 € 1.114.845,77 € 1.159.077,31 € 1.204.552,86 €
Capítol 2 216.621,92 € 259.311,67 € 194.432,04 € 306.080,15 € 282.212,34 € 221.107,87 € 283.963,45 €
Capítol 6 50.288,86 € 18.309,09 € 19.353,13 € 23.840,39 € 2.364,07 € 6.052,23 € 26.936,61 €
TOTAL 1.280.977,42 € 1.393.749,15 € 1.311.555,51 € 1.446.843,58 € 1.339.422,18 € 1.386.237,41 € 1.515.452,92 €

Com en els anys anteriors, per complir amb la normativa, s’ha fet l’auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici 2019 i l’auditoria de compliment de normativa d’aplicació. En ambdós casos s’ha obtingut informe favorable.

S’han gestionat un total de 98 expedients econòmics de despesa. Per una banda, els d’import reduït mitjançant el Registre Públic de Contractes (RPC) i, per altra banda, els menors d’import no reduït mitjançant el Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC).

S’ha rebut, per part de tots els proveïdors, autònoms, especialistes i empreses de serveis o subministraments les factures electrònicament. A banda, en el programa de comptabilitat del sector públic Pangea, s’han definit centres de cost associats a projectes per fer el seguiment de la despesa de convenis i romanents d’any anteriors.

Contractació administrativa

S’han elaborat un total de 50 contractes durant l’any. S’hi inclouen contractes a professionals, de manteniment i de serveis.

Gestió de les compres

S’han avaluat tots els proveïdors per garantir que compleixin els requisits adequats a les necessitats del Centre. Concretament, 120 proveïdors: 33 autònoms i 87 proveïdors de serveis o subministraments, que han obtingut una puntuació mitjana elevada (5,66 en una escala 1-6).